ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 22 เม.ย.2562
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 22 เม.ย.2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น 22 เม.ย.2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา 22 เม.ย.2562
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เชิญชวนครูและบุคลากรในสังกัดร่วมกันใส่เสื้อครูดีของแผ่นดิน และเข็มเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดิน 18 เม.ย.2562
nanmeebook ประชาสัมพันธ์หนังสือ Library Solution ส่งเสริมการอ่าน และหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง 18 เม.ย.2562
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความครั้งที่ 1 10 เม.ย.2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 มี.ค.2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม ม.6 และ 15แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพ 22 มี.ค.2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 22 มี.ค.2562