[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน Thailand STEM Festival 2018
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 389    Bookmark and Share    
 
 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Thailand STEM Festival 2018 ระหว่างวันที่ 13 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2018  โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี  โดยกล่าวว่า สืบเนื่องจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยโดยจัดตั้งเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาประจำ ภูมิภาคอีก 13 ศูนย์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสำหรับภาคเหนือมีการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนขึ้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิงวิชาการ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นศูนย์ข้อมูล ( Resource center ) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา อีกทั้งยังทำหน้าที่ประสานงานเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มในระดับภูมิภาค

ด้าน ดร.อัมพร พินะสา ประธานพิธี กล่าวว่า การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นับเป็นนโยบายหลักที่สำคัญประการหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สะเต็มศึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579 ได้มีการระบุให้ใช้ระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ไว้ในแนวทางการปฏิรูปแนวทางที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนงานสำคัญที่จะต้องผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไว้อีกจำนวน 11 แผนงาน และในแผนงานที่ 5 ได้ระบุไว้ว่าภายใน 5 ปี ให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน โดยพัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน กำหนดเป้าหมายและจัดทำคู่มือกิจกรรม STEM ศึกษาสำหรับครูและนักเรียนชั้น ป.1 ม.6 รวมทั้งให้มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงทางด้านสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษาและเผยแพร่ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง สสวท. จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2018 ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในระบบสะเต็มศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยจนสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษาตลอดจนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา เยาวชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การแสดงนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวน 75 หน่วยงาน มีการ การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสะเต็มศึกษา การประกวดผลงานโรงเรียน และครูผู้สอน การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักเรียนจำนวนหลายรายการ โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ จำนวน 950 ทีม มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน จำนวน 4,750 คน  

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานถือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นเวทีในการส่งเสริม การพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการระหว่างโรงเรียน หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม


เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/100050

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/ 

 

   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น