[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
แนะนำ ผอ.สิทธิชัย มูลเขียน  
 

 

แนะนำประวัติ ผอ.สพม.34

 

  

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓4

วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภูมิลำเนาปัจจุบัน ๑๗/๖ ซอย ๖ ถนนสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๘๙-๘๕๐๑๙๘๔

ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓4

สถานภาพครอบครัว สมรสกับนางณัฐชฎา มูลเขียน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

พ.ศ. ๒๕๓๙ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา หาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ

๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ครู ๑ โรงเรียนบ้านนาบัว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย อำเภอสะเมิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

22 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ผลงานดีเด่น

พ.ศ.๒๕๔๓ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ผู้บริหารการศึกษาต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้

จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๐ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ จาก คุรุสภา

พ.ศ. ๒๕๕๔ รางวัลเพชรล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา (สาขาโรงเรียนแม่แจ่ม) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๕ รางวัลครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๕๕ ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๗ คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พ.ศ. 2557  โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ของ สพม.35  ติด 1 ใน 10 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๕ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.)

๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๔๙ รายงานการตรวจราชการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๔๙ รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาในฐานะนิติบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ รายงานการวิจัยคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ พื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๓ รายงานการวิจัยผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสหกรณ์ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓) และความต้องการในการพัฒนาสหกรณ์สู่อนาคต

พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยานิพนธ์การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา