[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 187    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 11 มีนาคม  2562 เวลา  09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ในการนี้ นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มีความโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ และเพื่อการมีงานทำเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน  จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ด้าน นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานในพิธีกล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในวันนี้ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562  ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  

การสร้างทักษะชีวิตให้เด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคคลในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีกระบวนการคิดตัดสิน ใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสามารถเอาตัวรอดจากภัยต่างๆได้ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาควรปลูกฝังทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการสร้างทักษะทางวิชาการ รวมถึงการแนะแนวทางการศึกษาต่อจะช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม รู้จักหลักเกณฑ์ ในการเลือกวิชาเรียนหรือโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ช่วยให้สามารถวางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคตได้ และรู้แนวทางในการเลือกสถานที่เรียนต่อ รู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตภายในสถานศึกษาได้  การแนะแนวการศึกษาต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมุ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการพัฒนาตนเองโดยนำเอาความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขในชีวิต

ดังนั้น การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้  จึงเป็นเรื่องที่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง ผมขอบขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในวันนี้ 

กิจกรรมวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง 2. มหาวิทยาลัยเจิ้งโจว 3. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งจีน 4. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์หนานจิง 5.มหาวิทยาลัยอันฮุยซินหวา และ 6. มหาวิทยาลัยเวินโจว สำหรับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นักเรียนสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมวันที่ 12  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.อบรมคุณธรรม จริยธรรม (โดย นพ.พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา)
เวลา 10.30 น. – 12.00 น.จัดอบรมนักเรียนเรื่องวินัยในการขับขี่ (โดยขนส่งจังหวัดเชียงใหม่)
เวลา 13.00 น. – 15.00 น.อบรมเรื่องการประกันตนเอง ม.40 (โดยประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww.obec.go.th/

ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น