[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ School of Happiness
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 191    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ  School of Happiness ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ
โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,210 คน ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีสถานบันองค์กรรวมจัดนิทรรศการการแนะแนวการศึกษา ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนประถมศึกษาที่ให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวน 23 โรงเรียน 

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแสดงให้เห็นถึงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน การจัดการศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ พัฒนาประเทศชาติ การศึกษาในยุค Thailand 4.0 พัฒนาเด็กไทย ก้าวทันสิ่งต่างๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จะทำให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาได้ โรงเรียนควรส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนตามความถนัดและความชอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง เกิดการเรียนรู้และนำความรู้ของตนเองพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ครูและผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ไปพร้อม ๆ กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งครูและผู้ปกครองจะต้องให้ความสำคัญในการเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ครูผู้สอนนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการให้ความรู้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะนำไปพัฒนาประเทศต่อไป
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยราบรื่นและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ด้วยพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาการศึกษาประเทศชาติสืบต่อไป
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวรอบรั้วโรงเรียนwww.obec.go.th/
ดูภาพกิจกรรม
www.facebook.com/pg/relation34/photos/ 
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/hangdongschool312/photos/
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น