[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.สารภีพิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ เปิดเฮือน เยือนสารภีพิทยาคม
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   เปิดอ่าน 118    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิชาการ เปิดเฮือน เยือนสารภีพิทยาคม” SPP Open House ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายวุฒิไกร  วรรณการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้รวมถึงทักษะที่แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน นำเสนอต่อสังคม ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงมีเป้าประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้พัฒนาและมีประสบการณ์นอกเหนือจากเรียนรู้ในห้องเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  มีคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  

กิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดเฮือน เยือนสารภีพิทยาคม”  SPP OPEN HOUSE  ประจำปีการศึกษา 2561  ในครั้งนี้  ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม  ได้แก่  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ข่วงวัฒนธรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การจัดนิทรรศการทางวิชาการ   และกิจกรรมบนห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้    จำนวน 8 ฐาน การประกวดกิจกรรมบนเวทีของนักเรียน เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นต้นฯ การจัดการงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอสารภีและอำเภอใกล้เคียง  เทศบาลตำบลที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอำเภอสารภีทั้ง 12  ตำบล  รวมถึงวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง 

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธีกล่าวว่า การจัดการศึกษานั้น มีเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ที่ต้องบริหารจัดการเวลา  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา  การจัดงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดเฮือน  เยือนสารภีพิทยาคม” SPP Open House ประจำปีการศึกษา 2561  ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้แสดงออกถึงความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม   ทราบว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก มีประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้  ส่งเสริมให้เห็นว่าการศึกษาของโรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้ดำเนินการมาถูกทางและสอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ       

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจโรงเรียนสารภีพิทยาคม  สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาทุกแห่ง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลต่าง ๆ ในอำเภอสารภีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมวันนี้  โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์  นักเรียน ที่เสียสละ และทุ่มเทในการแสดงศักยภาพให้บังเกิดผลในด้านต่าง ๆ ต่อสาธารณชน  

 ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

ผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ รอบรั้วโรงเรียนwww.obec.go.th/wp-admin/post.php

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น