[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 297    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.40 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานธุรการโรงเรียนและมอบนโยบายการปฏิบัติงานธุรการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก การรับรู้ รับทราบ บทบาทหน้าที่่และความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานธุรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากำลังและแนวทางการสรรหาและการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน และงานธุรการถือว่าเป็นงานสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเป็นสายงานที่เปรียบเสมือน ตัวฟันเฟืองและจักรกลอันหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนให้งานได้ดำเนินอย่างสะดวก โดยขอบเขตของสายงานธุรการ เป็นงานที่เกี่ยวกับจัดหา จัดใช้ ดูแล และบริการ เพื่อนำมาซึ่งความสะดวกของหน่วยงาน การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความ และสรุปสาระสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน่วยงาน มีความสามารถในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและกำหนดงานในช่วง ระยะเวลาต่างๆ ได้ มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ ทำงานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงาน ต้องพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ต่อจากนั้น เวลา 09.2011.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่มภารกิจ ได้บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียน อาทิ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV

เวลา 11.0012.00 น. ร่วมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO CONFERENCE)

เวลา 13.0014.00 น. ร่วมรับฟังการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VDO CONFERENCE)

เวลา 14.00 16.30 น. หน้าที่/บทบาท ของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน , PLC และการสร้างเครือข่าย ธุรการมืออาชีพ” ,การกำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลงาน โดย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/   
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ 
www.obec.go.th/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น