[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.สันทรายวิทยาคม
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 504    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกตรวจเยี่ยมสู่ห้องเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ 1 โรงเรียน ศึกษาเชิงลึกทุกมิติ โดยมี นายเนรมิต ใจแก้ว นายมานพ วรรณศรี นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้รายงานผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาของโรงเรียน ดังนี้

ด้านผู้เรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2. อัตราที่ลดลงของ “0” “ร” “มส” ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น
3. นักเรียนมีสมรรถนะ มีความสามารถและมีทักษะอย่างหลากหลาย ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะความสามารถในระดับต่าง ๆ ได้รับการยกย่องจากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ยิ้มไหว้ทักทาย มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย รักการทำงาน รักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้
5. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย มีวัสดุ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก มีการจัดการเรียนรวมกับนักเรียนปกติ
ฯลฯ
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนัก เรียน มีการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน กำหนดกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย สาระการเรียนรู้ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
2. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
3. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับสถาบัน สถานศึกษา บุคคล ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
4. โรงเรียนมีการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาอย่างใกล้ชิดอย่างมีระบบ
5. ห้องเรียนคุณภาพ บรรยากาศในห้องเรียน น่าอยู่ น่าเรียน
6. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
7. โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
ฯลฯ
ด้านสภาพปัญหา
1. โรงเรียนขาดแคลนข้าราชการครูบางวิชาเอก
2. โรงเรียนขาดแคลนนักการภารโรง
3. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ขออนุเคราะห์งบประมาณ จำนวน 247,500 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อสร้างพื้นผิวทางลาดให้เด็กพิการเรียนรวม เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้นชั้นเรียน 
นอกจากนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ยังได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งได้ชื่นชมและให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ การออกตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามเพื่อเก็บข้อมูล
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/98109
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น