[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 535    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 1 – 19 และบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 6 -8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางเสาวณี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานเครือข่ายที่ 15 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 1 – 19 ซึ่งงานตรวจสอบภายในเป็นงานด้านความมั่นใจด้านความถูกต้อง เชื่อถือได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน เป็นงานสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นเครื่องมือต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการ มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดี อีกทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ต้องได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก โดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธี กล่าวว่า งานตรวจสอบภายใน เป็นงานที่ให้ความเชื่อมั่นและมีการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำกับผู้รับบริการอย่างเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นงานที่เพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน การปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กิจกรรมการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้งานบรรลุถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด เป็นงานบริการให้หลักประกันโดยมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ งานประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอยู่ มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ และได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่าเพียงใด รวมถึงการควบคุมและการกำกับดูแลหน่วยงาน อาทิเช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระผมมีความเชื่อมั่นว่าการประชุมนี้จะเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถขับเคลื่อนการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กำหนด
โอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 และสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เขต 5 เชียงใหม่
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/97509

ดูภาพกิจกรรมวันที่ 6 สิงหาคม 2561 www.facebook.com/pg/relation34/photos/

ดูภาพกิจรกรมวันที่ 7 สิงหาคม 2561 www.facebook.com/pg/relation34/photos/

ดูภาพกิจกรรม ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนwww.facebook.com/pg/relation34/photos/

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น