[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เปิดศูนย์คุณธรรมสัมมาชีพ
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 424    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์คุณธรรมสัมมาชีพ “เสน่ห์ศิลป์” โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์คุณธรรมสัมมาชีพ 

ในการนี้ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กล่าวรายงาน  สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการคุณธรรมของ สพฐ. และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ จึงดำเนินการด้านการเรียนรู้ ทั้งด้านทักษะวิชาการ การจัดการเรียนรู้ให้ความรู้ทั้งวิชาการและทักษะอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตพึ่งพาตนเองได้ และปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดในตัวผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และการบูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน  ดังนั้น โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมสัมมาชีพ ภายใต้ชื่อ “เสน่ห์ศิลป์” เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงสินค้า ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ผลงาน ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมได้ฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จำนวน 11 อาชีพ ได้แก่ เกษตรผสมผสาน นวดแผนไทยพืชผักสวนครัว ศิลปินน้อย งานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์โลหะ เบเกอรี งานทอผ้า ธุรกิจร้านกาแฟ ปุ๋ยอินทรีย์ ไอเดียไหมพรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวมถึงให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เพื่อให้มีที่จัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ผลงานของนักเรียน รวมทั้งผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายแก่ชุมชน และชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายให้โรงเรียน
ด้าน ดร.สิทธิชัย  มูลเขียน  ประธานพิธี กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการจัดตั้งศูนย์คุณธรรมสัมมาชีพนี้ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ผลงานของนักเรียน ผมรู้ว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ทุกท่านต้องมีความเพียรพยายามในการฝึกฝนทักษะอาชีพให้ความรู้แก่นักเรียน จนทำให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์เกิดผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่สามารถนำไปจำหน่ายในศูนย์คุณธรรมสัมมาชีพ รวมถึงชุมชนท้องถิ่นของนักเรียน  ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของโรงเรียนมาตรฐานสากล การบูรณาการทักษะความรู้คู่อาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้เหมาะกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  อีกทั้งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก 12 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน อยากให้โรงเรียนได้กระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และมีผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ที่นำวัสดุจากท้องถิ่นมาปรับใช้ให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดรายได้ให้แก่นักเรียน ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ให้มีรายได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสนี้ ประธานพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอเชียงดาว หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงดาว ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.โครงการดีเด่นwww1.obec.go.th:8081/news/97406
ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=1834253586650229

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น