สุเทพ สามหมื่น อ่างขาง สัพพัญญู อินทนนท์ กองมู ช้าง
  กลุ่มดอยสุเทพ
  กลุ่มดอยสามหมื่น
  กลุ่มดอยอ่างขาง
  กลุ่มดอยสัพพัญญู
  กลุ่มดอยอินทนนท์
  กลุ่มดอยกองมู
  กลุ่มดอยช้าง