สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 18 ก.พ.2562
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 18 ก.พ.2562
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 14 ก.พ.2562
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 14 ก.พ.2562
ประกาศขายทอดตลาดโรงพลศึกษาแบบ ค.ม.ส.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 13 ก.พ.2562
พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 Educational Innovation Area 11 ก.พ.2562
สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว One Health One World 29 ม.ค.2562
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ. 2562 25 ม.ค.2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอวน. ปี 2562 22 ม.ค.2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 17 ม.ค.2562