ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการ) 19 ต.ค.2561
มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี 2562 หลักสูตร \"แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐรุ่นที่ 1-รุ่นที่ 2\" 11 ต.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st SEAMEO Science Olympiad (SEASO) ณ ประเทศมาเลเซีย 11 ต.ค.2561
รายงานผลการดำเนิน โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพครูทะเบียนวัดผล) 9 ต.ค.2561
รายงานผลการดำเนินงาน เตรียมความพร้อม การประเมินนักเรียน ร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 9 ต.ค.2561
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2561 9 ต.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อ ลด เลิก ลด ขยะพลาสติก 4 ต.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ ครู D7Day สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย 4 ต.ค.2561
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 1 ต.ค.2561
สพฐ.ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 1 ต.ค.2561