สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 8 ก.ค.2563
สพม. 34 ประกาศเรื่องแนวทางการใช้ข้อสอบสพฐในการสอบปลายปีของผู้เรียนเพื่อวัดประเมินผลคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2563 2 ก.ค.2563
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่การประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ 1 ก.ค.2563
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 1 ก.ค.2563
องค์การค้าของ สกสค.ขอเสนอสื่อการเรียนการสอน 1 ก.ค.2563
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย 1 ก.ค.2563
กองเลขานุการมูลนิธิครูของแผ่นดิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบริการวัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัยไวรัส COVID-19 1 ก.ค.2563
แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานธุรการ 30 มิ.ย.2563
สพม.34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานธุรการ 25 มิ.ย.2563
Limitless Education ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตารางสอบ CRFR ในภาคเหนือ 24 มิ.ย.2563