[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
   <<หนังสือราชการ สพม.34>>
 
เรื่อง : แจ้งปฏิทินและหลักเกณฑ์การประกวดรางวัลคุณค่า Obec Awards
ผู้เขียน : person
เข้าชม : 451
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556

 ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ

ที่ ศธ04264/3261  ลงวันที่  25  กรกฎาคม 2556

เรื่อง แจ้งปฏิทินและหลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. Obec Awards

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และประธานกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 15 25 ก.ค.2557
      การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 25 ก.ค.2557
      เพิ่มเติมบัญชีจัดสรร หนังสือ ที่ ศธ 04264/2895 ลงวันที่ 25 ก.ค. 57 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 25 ก.ค.2557
      แจ้งจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 25 ก.ค.2557
      การประชุมปฏิบัติการประเมินผลการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior (AY) 25 ก.ค.2557  

Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50