[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
มาตราฐานให้บริการสพม.34  
 

 

 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 

 การลงข่าวประชาสัมพันธ์ 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ด้วยระบบ e-news

 คู่มือการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์

 ขั้นตอนระยะการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรและการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล