[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
รามดาวน์โหลด  
 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 สพม.34

 รายงานผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพม.34

  คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน กพด.)

  คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิถุนายน - กันยายน 2562

 แผนปฏิบัติราชการ

 เกณฑ์มาตราฐานนักเรียนพักนอน

 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ

 นวัตกรรมการศึกษา

 พื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา

 รายงานผลการดำเนินงาน การประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium 2018)

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม AucConference update 11/08/2560

 นำเสนอรูปแบบสรรถนะอาชีพ สพม.34

 Download เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์  O - NET

 Download โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

 Download มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 Download คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ อำนวยความสะดวก สพม.34

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดเรียกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 

 

 คู่มือเอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ วันที่ 19 ธ.ค. 60

ปก

คำนำ

แนวทางการบริหารจัดการศึกษา สพม.34 ปี 61

ผู้ัจัดทำ

   
 Powerpoint 

Powerpoint บรรยายประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพม.34

   
 เอกสารประกอบการประชุม / อบรม

เอกสารประกอบการประชุม ผอ.สพป/สพม. และ รอง ผอ.สพป./สพม. ทั่วประเทศวันที่ 11-13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

 

  การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  การปฏิรูปการศึกษา

  ประเทศไทย 4.0
  สนองนโยบาย ศธ
 เอกสารประกอบการประชุม / อบรม
   เอกสารในการพัฒนาทักษะบุคลากรของสถานศึกษาด้านการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่
 

  วางแผนเชิงกลยุทธ์ สพฐ.
  คู่มือจัดทำแผน
  เอกสารประกอบการบรรยายอื่นๆ


เอกสารประกอบการยรรยายประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนโยบายพัฒนาครูและข้าราชการทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
   นโยบายการขับเคลื่อนหารยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34
 แบบฟอร์ม
 

 

 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ                                                  แบบคำขอรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ (ใหม่)
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ
บัญชีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมประวัติข้าราชการ
ตัวอย่างลายเซ็น การเปลี่ยนแปลง
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนสำหรับกู้เงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธอส.

 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนสำหรับกู้เงินจาก บมจ.ธนาคารออมสิน
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอยืม ก.พ.7
แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ
แบบคำร้องปรับคุณวุฒิ
แบบคำขอใช้ห้องประชุม สพม.34
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

ใบขออนุญาตขับรถยนต์ส่วนกลาง

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ

 

 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 

 แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 

 
   
  กฎ ระเบียบ กฎหมาย
   คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6

   รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555

   คู่มือ ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน

   แนวทางการดำเนินงานเรียนฟรีฯ ปี 2557

  เอกสารซักซ้อมความเข้าใจการส่ง ว17 ของข้าราชการครูฯ สังกัด สพม.34

   นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2560
 
 
  อื่นๆ
  คู่มือและวีดีทัศน์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

  สาธิตการประกวดระเบียบแถว 2559

  คำบอกคำสั่งและเพลงสวนสนาม 2559

  คู่มือการประกวดระเบียบแถว 2559

  กิจกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์

   ข่าว อ.ส.พ. เปิดตัว Mobile Application Botany4thai(ed.1)
   โปสเตอร์ botany4thai
   botany4thai present  
   การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
        หน้าปกคู่มือคู่
        คู่มือครู เนื้อหาภายในเล่ม  
        ปกหลังคู่มือครู
        หน้าปกคู่มือนักเรียน
        คู่มือนักเรียน เนื้อหาภายในเล่ม          
        แผ่นโบรชัวร์              
        ขั้นตอนการลงคะแนน              
 

      เพลง 7 สิงหา "ออกเสียงประชามติ"

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 

 หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

             

 

คู่มือ/เอกสารประกอบ
 

ขั้นตอนการเปิดรับสมัคร
 คู่มือกิจกรรม สพฐ- เอ.พี.ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลปีที่ 7
 เเบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ขั้นตอนการจัดการแข่งขัน
 เเบบฟอร์มใบคะเเนน
 รายละเอียดการจัดแข่งขันฯ รอบคัดเลือกระดับ สพม.
ขั้นตอนหลังได้รับทีมตัวเเทน
 สำหรับ สพม.1 เเละ สพม.2
 สำหรับ สพม.3 ถึง สพม.42