[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 90    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีประเด็นที่นำเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. เรื่องการสนองนโยบาย สพฐ. เรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) - ผลการสำรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด - ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด
2. เรื่องผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด
3. เรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษา - การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน - การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายนอก
4. เรื่องสรุปรางวัลที่ได้รับในการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย
5. เรื่องการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.34 (การดำเนินการนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
6. เรื่องการนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนของคณะก.ต.ป.น. ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์
7. เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8. เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โอกาสนี้ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้สรุปสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
ดูภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น