[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 06:53:15
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

30 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่ ผู้แทนนักเรียน จาก 7 กลุ่มโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ กลุ่มนิเทศติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน
นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ พร้อมด้วย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ บุคลากรทางกรศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษของโรงเรียน ๆ ละ 1 คน จำนวน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมธาริน อำเภอเมือง จังห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ )
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วย นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ ) ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันที่ 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบปะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้าประชุมให้สอดคล้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ปรึกษาการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดร. รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราชบำรุง จังหวัดราชบุรี ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน กคศ. ปฏิบัติหน้าที่ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม พร้อมด้วย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธาน สบมท จังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมด้วยนางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ และนางสาวฐิติรัตน์ วังตาล บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับ่คณะศึกษาดูงาน จาก สพป.จันทบุรี เขต 1
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสมาศึกษาดูงานของศูนย์ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันติสุข ต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและเยือนสถานศึกษา ณ โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสและการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม (ระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พลเอก พหล สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ จำนวน 14 คน ในโอกาสมาศึกษาดูงานแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์อย่างมีคุณธรรม รูปแบบ B2B
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สพม.๓๔ โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ เป็นประธานในพิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์อย่างมีคุณธรรม รูปแบบ B2B ให้กับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๓๔ SIPA One Stop Service Software and Digital Content Center @Promenada Resort Mail Cha
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการ สพม.34 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.พัชราภา กาวิระ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 2.น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม Home School ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดย สำนั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสนทนากลุ่ม(focus group)โครงการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ฺชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม(focus group)โครงการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สังกัดสำนักบริหารการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.ติดตามกิจกรรมนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ พร้อมด้วย นายทีประชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ให้การต้อนรับ นางวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษา สพฐ. นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ และ นางสาวรุ่งทิวา งามตา สำนักติดตามและประเม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้ให้โอวาทและปฐมนิเทศข้าราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ นางวาทินี ธีระตระกูล อดีตที่ปรึกษา สพฐ. นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นางสาวรุ่งทิวา งามตา สำนักงานติดตามและประเมินผลผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสมาติดตามประเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2559 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices การจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2559
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices การจัดการเรียนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/80 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>