[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 04:34:12

เลือกหมวดหมู่   

หนังสือราชการ สพม.34   การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ย.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ย.2558
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เป็นสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 21 ต.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   ซักซ้อมการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   ซักซ้อมแนวปฎิบัติการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 20 ต.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   ซักซ้อมแนวปฎิบัติการระบุรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP 20 ต.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   ซักซ้อมการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 6 ก.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 18 พ.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 12 พ.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 11 พ.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล 6 พ.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 28 เม.ย.2558
หนังสือราชการ สพม.34   เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPA) ปีการศกึษา 2557 9 เม.ย.2558
หนังสือราชการ สพม.34   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.6 และ 6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 31 มี.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา 24 มี.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผล GPA 6 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 19 มี.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC:ERIC Annual Training 2015 12 มี.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   เลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 5 มี.ค.2558
หนังสือราชการ สพม.34   การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 25 ก.พ.2558


กำลังแสดงหน้าที่ 1/328 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>