[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

เจ้าของผลงาน : นางภาวิณี สุพลแสง
จันทร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
เข้าชม : 406    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางเคมีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา 10 เม.ย.2557
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 3 เม.ย.2557
      ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 31 มี.ค.2557
      ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกำรคิดวิเครำะห์โดยใช้ผังมโนทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 21 มี.ค.2557
      รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยแบบฝึก ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ KWL-Plus เรื่อง Mae Chaem : Unseen Culture and Heritage Town ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 12 มี.ค.2557