[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
ทำเนียบบุคลากร  
 

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา