[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 20:49:41
  
อำนาจหน้าที่ของ สพม.  
 

 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓   และพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว  โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา  ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี้

        (๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
        (๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
        (๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๗) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๙)  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๑๐) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
        (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
        (๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย

 

  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

 

            ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

หมายเหตุ

1

ยุพราชวิทยาลัย

1685

2031

3716

81

 

2

วัฒโนทัยพายัพ

879

1812

2691

61

 

3

หอพระ

690

832

1522

45

 

4

กาวิละวิทยาลัย

820

1030

1850

53

 

5

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

389

537

926

30

 

6

สันกำแพง

1071

1382

2453

64

 

7

แม่ออนวิทยาลัย

224

294

518

17

 

8

แม่แตง

415

526

941

29

 

9

แม่หอพระวิทยาคม

154

170

324

12

 

10

สันป่ายางวิทยาคม

129

156

285

12

 

11

แม่ริมวิทยาคม

509

634

1143

33

 

12

นวมินทราชูทิศ พายัพ

946

1287

2233

54

 

13

สะเมิงพิทยาคม

254

364

618

18

 

14

พร้าววิทยาคม

855

1044

1899

44

รวม ปวช.

15

สันทรายวิทยาคม

684

830

1514

42

 

16

เชียงดาววิทยาคม

433

585

1018

29

 

17

อรุโณทัยวิทยาคม

322

369

691

23

 

18

ฝางชนูปถัมภ์

654

906

1560

44

 

19

เวียงแหงวิทยาคม

255

431

686

19

 

20

ไชยปราการ

405

560

965

25

 

21

สันป่าตองวิทยาคม

966

1664

2630

65

 

22

เทพศิรินทร์ เชียงใหม่

190

174

364

12

 

23

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

540

736

1276

35

 

24

สารภีพิทยาคม

418

655

1073

33

 

25

บ้านกาดวิทยาคม

271

374

645

21

 

26

สองแคววิทยาคม

333

415

748

23

 

27

สันติสุข

128

207

335

13

 

28

ฮอดพิทยาคม

354

507

861

25

 

29

ดอยเต่าวิทยาคม

360

478

838

22

 

30

อมก๋อยวิทยาคม

387

585

972

27

 

31

แม่ตื่นวิทยาคม

228

283

511

15

 

32

จอมทอง

812

1192

2004

48

 

33

แม่แจ่ม

644

866

1510

42

 

34

ห้องสอนศึกษา

689

705

1394

35

 

35

ขุนยวมวิทยา

486

613

1099

32

 

36

ปายวิทยาคาร

333

485

818

22

 

37

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

146

170

316

11

 

38

แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)

733

968

1701

53

 

39

สบเมยวิทยาคม

236

337

573

16

 

40

เฉลิมรัชวิทยาคม

167

193

360

14

 

41

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

435

557

992

26

 

รวมทุกสถานศึกษา

20629

27944

48573

1325