[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 20:50:13
  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

 

          มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา 

                                                                                                          ***********************************

         การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21

***********************************

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2561

    หนังสือ ที่ศธ 04264/ว110

                  ว 24             รายละเอียดตัวชี้วัด             ปฏิทินการย้าย             สำเนาหนังสือพื้นที่พิเศษ

                 อัตรากำลัง          ตำแหน่งว่าง               แบบคำร้องขอย้าย            บัญชีงบหน้าการส่งคำร้องขอย้าย

                 แบบแสนอความเห็นกรรมการสถานศึกษา     ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติมครั้งที่2)

********************

   คู่มืองานบริหารบุคคล

            1. งานขอช่วยราชการ

            2. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

            3. งานลาออกจากราชการ

            4. สรุปขั้นตอนประเมินให้เลื่อนวิทยฐานะ

            5. ขั้นเงินเดือน

            6. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

            7.  แนวปฏิบัติขออนุญาตไปต่างประเทศ

  ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

*******************************

การสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    หนังสือด่วนที่สุด  ว 8074  โหลดเอกสารได้ที่นี่

****************************************

สถิติการรับสมัคร พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ)

รับสมัครวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ    รับสมัครวิชาเอกพลศึกษาศึกษา

วันที่ 6-12  พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ       โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่

 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ   โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

โหลดใบสมัครและกรอกเอกสารให้เรียบร้อยและนำไปสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

 

 

 

 

************************

รายละเอียดแนบท้ายการเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

***********************

 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

*********************************************

   ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2560

              ประกาศ สพม34 เรื่อง รายละเอียดกาปรระเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

              ว24  ลว 31 กรกฎาคม 2560

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง

*******************

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บรรจุรุ่นที่ 3

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่่องสอน

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

**********

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูดูแลนักเรียนพักนอน

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LAB BOY)

นักการภารโรง

แบบฟอร์มบันทึกขอสละสิทธิ์ 

ส่งแบบบันทึกขอสละสิทธิ์กลับมาที่ e-mail: lha4302@gmail.com

**************************

  การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่    

โหลดแบบคำร้องขอย้ายได้ที่นี่

  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

  ประกาศเพิ่มเติม 38ค(2)

**********************

ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ผู้บริหารสถานศึกษา

*********************************************************

   การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2560

              หนังสือ ที่ศธ 04264/6350

                  ว 24             รายละเอียดตัวชี้วัด             ปฏิทินการย้าย             สำเนาหนังสือพื้นที่พิเศษ

                 อัตรากำลัง       ตำแหน่งว่าง               แบบคำร้องขอย้าย            บัญชีงบหน้าการส่งคำร้องขอย้าย

******************************************

  ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน ( ID - PLAN)

 แบบฟอร์มบันทึกขอสลละสิทธิ์ 

การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 -15 สิงหาคม 2559 ) โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  โหลดเอกสาร

  งานวิทยฐานะ   ดาวโหลดเอกสาร 

    เกณฑ์การย้ายผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.34

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดาวโหลดเอกสาร