[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
งานจัดการเรียนร่วม  
 

 

  

 
 
    ภาพกิจกรรมเรียนรวม สพม.34
    โปรแกรมสารสนเทศ SET
 
 
 
 
 
 
 
 

  

             

              

              

              

              

   

                คู่มือเรียนร่วม

                Powerpoint การวัดและประเมินผล   

                Duxbury Braille Translator
              
  NVDA 2012 
              
  RsBraille
              
  TBTW 2.0 
              
  การประชุมสัมมนาผู้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ปี2555
              
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด้านการจัดการเรียนร่วม

                คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

                พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                Duxbury
              
  Duxbury Braille Font
              
  NVDA
              
  PPA Tatip
              
  QuickTac
              
  RS Braille
              
  TBT for DOS
              
  Sapi 5
              
  SetupTBTW2007
              
  TABPlayerV2_4_ThaiSetup

 

 

นางธัญสุตา  อุดมศิลปทรัพย์ (ศน.ยุ้ย)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        

ทร.089-8541499