[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
  
ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร  
 

 

 

        

            

 

 

 

 

 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

กลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


 

 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

กลุ่มกฏหมายและคดี

 

 


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา