[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 43    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการปรับเปลี่ยนจุดเน้นจากที่เคยเป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา (content-based) คือเน้นเนื้อหาวิชา และมีมาตรฐานและตัวชี้วัดจำนวนมาก ไปเป็นหลักสูตรที่เป็นฐานสมรรถนะ (competency-based) คือมุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง ยึดความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นเหล็ก และเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเมื่อผ่านการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะครู อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนหลักสูตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงสมรรถนะ เป้าหมายเพื่อให้ความรู้ครูผู้สอนในระดับโรงเรียน สามารถนำไปใช้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิงสมรรถนะ และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 42 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผศ.สุนทรี คนเที่ยง ผศ.ดร.นทัต อัศภาภรณ์ และผศ.บุญรอด โชติวชิรา

ภาพ/ข่าว:ศน.สุธาสินี ก้อนใจ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น