[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   เปิดอ่าน 289    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.30 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์  จำนวนทั้งสิ้น 60 คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

โอกาสนี้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง และนายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้นำเสนอผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยให้ผู้เรียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  และโรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 2.รางวัลชนะเลิศประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับภาคเหนือ  รับถ้วยรางวัลจากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 3.รางวัลรองชนะเลิศ เยาวชนผู้ภาษาไทยดีเด่น ระดับประเทศประจำปี 2563  4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ระดับประเทศ 5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2562 6.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  7.รางวัล“ระดับทอง”โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  8.รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมจริยธรรม 9. รางวัลการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์  BEIDQM (Bureau  of  Educational  Innovation  Development  Quality  Management)  การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้นักเรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานในพิธี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอัมพวาร อิตุพร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และนางสาวณัฏฐารัตน์  ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ ได้มอบโล่รางวัล IQA Award  ระดับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  พร้อมทั้ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC ประจำปี 2562 ตามโครงการการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการ PlC  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้แก่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม  และโรงเรียนแม่แจ่ม

ก่อนดำเนินการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับเกียรติจาก นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต  2 ประธานคณะกรรมการธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร์ มาบรรยายพิเศษ เรื่องความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทย
ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานในพิธี ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น