[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบน
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 296    Bookmark and Share    
 
 

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 300 คน ส่งผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา เข้าร่วมการประกวด จำนวน 51 โครงงาน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เรียกโดยย่อว่า STEM เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนมุ่งผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการกำหนดให้ สะเต็มศึกษา เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม
กิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะสำคัญอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ มาพัฒนาโครงงานอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ในการนี้ นางสาวเกษแก้ว ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในนามฝ่ายจัดการศึกษาศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดให้มีการจัด “การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาคขึ้น ซึ่งเป็นการคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาระดับภูมิภาคในแต่ละระดับชั้น เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในชาติ มีการชิงเงินรางวัล โล่และเกียรติบัตรการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในการนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

โอกาสนี้ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่สนับสนุนงบประมาณและดำเนินการให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงานทุกท่าน และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานครั้งนี้ เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/96437

ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น