[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 258    Bookmark and Share    
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน ระหว่างวันที่ 14 – 15  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ได้ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกัน ทั้ง 4 ด้าน ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป แต่มีความแตกต่างในประเด็น ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารบุคคล รวมถึงปัจจัยเกณฑ์ การขอเป็นโรงเรียนพักนอนและด้านการรับนักเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนที่ยังขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน จึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเชิงของการได้รับการจัดสรรงบประมาณและอัตราบุคลากรในโรงเรียนพักนอนรวมถึงอาคารสถานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จึงดำเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน นำบทเรียนที่ได้ในวันนี้ไปถอดองค์ความรู้เพื่อจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 .ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการทุกด้าน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทั้ง 4 ด้าน ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ให้ได้มาตรฐานสามารถประเมินและบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ในแนวทางเดียวกันอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย และครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนพักนอน โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 22 โรงเรียน รวม 44  คน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แม่ริมวิทยาคม นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ดูภาพกิจกรรม 
https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.2124898307525106&type=3

 

 

   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น