[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 462    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้
1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ 4 จังหวัดกลุ่มอีสานตอนล่าง
- การประชุมผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นและเกษตรกรกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- โครงการระเบียบเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
- พลังประชารัฐ 4 เสาหลักโดยน้อมนำยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
2. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning
- รมช. ศธ. ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีนเต็มรูปแบบ โรงเรียนแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
- การเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่1/2561
- โครงการห้องเรียนดนตรีในโรงเรียนพื้นที่ จชต.และโครงการห้องเรียนดนตรีในภูมิภาคต่างๆ 
3. ข้อราชการจาก สพฐ.
- โครงสานพลังประชารัฐ
- การขับเคลื่อนงานวิชาการปีการปีการศึกษา 2561 
- เปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
- โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 18/2561 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ
1. สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.
- กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษานำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
- โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning
- โครงการนำร่องจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเต็มรูปแบบในโรงเรียนที่มีความพร้อมในปีการศึกษาที่ 1/2561
- ห้องเรียนดนตรีเน้นความเป็นเลิศในแต่ละด้านให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
- โครงการสานพลังประชารัฐ “โรงเรียนแม่เหล็ก”สพฐ. ดําเนินงาน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” โดยคัดเลือกโรงเรียนแม่เหล็กมาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน (โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา) โรงเรียนแม่เหล็กให้เป็นโรงเรียนหลักในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การขับเคลื่อนวิชาการในการแข่งขันของนักเรียนเน้น 3 ทักษะ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
- การติดตามเรื่องการส่งเสริมการอ่าน
- การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
- แนวคิดการให้ความรักก่อนให้ความรู้ “ยิ้ม ชม สบตา สัมผัส”
- โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) มอบกลุ่ม ICT ดำเนินการสร้าง QR Code ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มาติดต่อราชการทุกกลุ่มงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยให้แต่ละกลุ่มงาน ออกแบบประเมินความพึงพอใจตามภารกิจของกลุ่ม
2. การกลั่นกรองตรวจสอบหนังสือราชการ ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กลั่นกรองตรวจสอบหนังสือราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ก่อนนำเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนาม
3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เครื่องมือนิเทศดังนี้
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านหลักสูตรโรงเรียน
- การประกันคุณภาพภายใน
- แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
- การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
- หลักสูตรด้านอาชีพ
- การพัฒนาครู (คูปองครู)
- TEPE Online การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำสู่่การปฏิบัติ
- การสมัครเป็นสมาชิก OBEC Line 2018 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การใช้ hi speed internet ของโรงเรียน
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ
- โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
- การซื้อหนังสือเรียน
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
- มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา
ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น