[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 520    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ปี 2562 ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน
2. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- การพัฒนานักเรียน พัฒนาวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- การพัฒนาครูแบบครบวงจร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 100 กว่าหลักสูตร มีหลักสูตร 0 บาท จิตศึกษา ภาษาญี่ปุ่น โดยจะมีการเปิดอบรมในช่วงปลายเดือน เมษายน – พฤษภาคม นี้
- การเปิดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร มีการปลูกฝังคุณธรรม แบบ Active Learning
- การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ทุกคน เข้าเป็นสมาชิก OBEC Line 2018 เพื่อรับรู้ข่าวสารโดยตรงจาก สพฐ.
- การย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน การสอบผู้อำนวยการโรงเรียน การสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 กคศ.จะประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2561
- มาตรการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามมติ ครม.
- การรับนักเรียนประจำปี 2561 ให้มีการประกาศรายชื่อสำรอง
- การเฝ้าระวังนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน การป้องกันนักเรียนจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน
- มาตรการการเดินทางไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน
- การเฝ้าระวังอัคคีภัยและวาตภัย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินมาตรการป้องกัน
3. รองเลขาธิการ กพฐ.
- ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ผ่าน Obec line 2018
- นโยบายไทยนิยม ระลึกถึงความเป็นตัวตนของคนไทยลงสู่นักเรียน โดยปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน และปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน ฝากสถานศึกษาได้ข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
- Internet ภายใน 31 มีนาคม 2561 ทุกโรงเรียนต้องมี Internet ใช้ทุกโรงเรียน 100% และให้ทุกเขตพื้นที่สรุปตัวเลขและให้ทุกโรงเรียนเข้ากรอกข้อมูลในระบบ 
- งบประมาณในการเช่าสัญญาณ Internet
- การปรับปรุงเครือข่าย Internet ภายในเขตให้ใช้งบเหลือจ่ายในการจัดสรร โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาเสนอโครงการ
- การปรับปรุงซอมแซ่มอุปกรณ์ DLTV
- ตำแหน่งว่างของ ผอ.สพท. ผอ.รร. และครูผู้ช่วย
- ศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรเทาปัญหาและแก้ปัญหาให้กับข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งนำไปสู่การพัฒนาโดยผ่านการช่วยเหลือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ Cluster และระดับ สพฐ.
ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 11 /2561 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ ดังนี้
1. กล่าวต้อนรับเข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ จำนวน 7 คน จากสพม.34 สพม.35 สพม.37 ดูงานด้านการบริหารวิชาการ ด้านการงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
2. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาครูแบบครบวงจร ( กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
4. ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
5. การอบรมข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ก่อนแต่งตั้งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ครูสมัครเข้าร่วมอบรม ( กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
6. เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ทุกคน เข้าเป็นสมาชิก OBEC Line 2018 เพื่อรับรู้ข่าวสารโดยตรง (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
7. ไทยนิยม ยั่งยืน ข้าราชการครูในสังกัดได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อสำรวจปัญหา
8. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม มติ ครม.( นิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล)
9 . การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีเงื่อนไขถือว่าเป็นการรับสินบน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
10. การป้องกันการเฝ้าระวังนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน จมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
11. Internet โรงเรียนในสังกัด สพม.34 ครบ 100 % (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
12.ศูนย์เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ต่อจากนั้น ผอ.สพม.34 ได้บรรยายโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และการนิเทศการศึกษา : การพัฒนาคุณภาพ ให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ดูภาพกจิกรรมwww.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/91560

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น