[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอบรม Boot Camp รุ่นที่ 15
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 317    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุม 29145 ตึก 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 12 – 30 มีนาคม 2561 

ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โดยร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (British Council) เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ตั้งแต่รุ่นที่ 13 – รุ่นที่ 20 และโครงการการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน (Follow Up) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ
2. เพื่อพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร สำหรับกลุ่ม Master Trainer ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Communicative Approach ได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและแนวทางการปรับปรุง
สำหรับรูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ
1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์
2) มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ
3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา
4) ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ
5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยใช้การสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching)
ในการอบรมรุ่นที่ 15 นี้ มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน วิทยากรเจ้าของภาษาจากสถาบันบริติช เคานซิล จำนวน 3 คน และวิทยากรไทย จำนวน 2 คน

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกไร้พรมแดน คนทั้งโลกใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ รวมทั้ง ด้านการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ย O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้นยังต่ำว่าร้อยละ 50 และภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน การแข่งขันต่าง ๆ ต้องใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรมก็เชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษ 
โอกาสนี้ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมครูแกนนำภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 15 เป็นอย่างดียิ่ง
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/90550
ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set

 

   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น