[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 6/2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 396    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้

1. รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- อุ่นไอรัก คลายความหนาว ความภาคภูมิใจคนในชาติ นิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 
2. เลขาธิการพบเพื่อนครู ”ลงถึงครู รู้ถึงนักเรียน ลงสู่ประชาชน”
- การจัดกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน มาศึกษาดูงาน
- การสื่อสารองค์กร ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาระบบการสื่อสารอย่างเป็นทางการสู่โรงเรียน ให้มีความรวดเร็วในการถ่ายทอดการรับรู้
- การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สพป.นครราชสีมา เขต 4 และจะประชุมครั้งต่อไป ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณเดือน พฤษภาคม 2561 หรือ มิถุนายน 2561 โดยมีการแบ่งสายไปศึกษาดูงานตามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- การพัฒนาโรงเรียน ตามแนวทาง Benchmark และ PLC การพัฒนาบนฐานของความต้องการอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเน้นกลุ่มและการเทียบเคียงภายในกลุ่ม สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ความต้องการตรงกัน จะเห็นถึงแก่นแท้ของการพัฒนา
- การล่วงละเมินทางเพศนักเรียนและยาเสพติด ให้โรงเรียนมีมาตรการป้องกัน โดยกำหนดเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
- การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ การเรียนการสอนโดยเน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนพร้าววิทยาคม และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ความยาวประมาณไม่เกิน 15 นาที มอบงานประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอในรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”
- การงานจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาสังคมและชุมชน" ซึ่งจะจัดในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถทางวิชาการ และทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลอย่างทั่วถึง
- หลักสูตรอาชีพขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรระยะสั้นพัฒนาเพิ่มเติม, หลักสูตรสาระเพิ่มเติมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น,หลักสูตรทวิศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
- การใช้ hi speed internet จะมีการประชุม Conference ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ DLTV และเจ้าหน้าที่ ICT ร่วมประชุมทางไกล
- “ร.ล. ด้วยรักษ์ ควบกล้ำ ด้วยใจ”
- พฤติกรรมนักเรียนใน วันวาเลนไทน์  แจ้งสถานศึกษาร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับอำเภอ ตรวจความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยเด็กนักเรียน

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งประเด็นข้อราชการสืบเนื่องจาก พุธเช้า ข่าว สพฐ.และหารือข้อราชการ ดังนี้

1. การเสนอของบแลกเป้า
2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัด 15 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
3. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน ตามแนวทาง Benchmark
4. การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. กลไกการขับเคลื่อน การสร้างการรับรู้ทั่วถึงทั้งองค์กร
6. การกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
7. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล
8. การใช้ห้องเรียนเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพ
9. การใช้โรงเรียนเป็นฐานการสนับสนุน
10. การใช้เขตพื้นที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนความสำเร็จทุกมิติ
11. การให้อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่หน้างานของหน่วยปฏิบัติทุกระดับ (ห้องเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่ กลุ่มจังหวัด ภาค)
12. การพัฒนาโรงเรียน ตามแนวทาง Benchmark และ PLC
13. ฯลฯ
ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

 ผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/89506

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น