[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 296    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.20 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4

เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม เอื้องสายส่องแสง ตึกสำนักดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับรุ่นที่ 13 อบรมระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์  2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่ม 
นิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ตั้งแต่รุ่นที่ 13 – รุ่นที่ 20 และโครงการการอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน (Follow Up) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ
2. เพื่อพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร สำหรับกลุ่ม Master Trainer ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Communicative Approach ได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและแนวทางการปรับปรุง
สำหรับรูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ 
1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
2) มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ 
3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา 
4) ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ 
5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยใช้การสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching)

นอกจากนี้ หลักสูตรการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ "จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ" ซึ่งครูผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถสะสมใช้เป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้อีกด้วย
ในการอบรมรุ่นที่ 13 นี้ มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมจำนวน 37 คน เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 25 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 คน วิทยากรเจ้าของภาษาจากสถาบันบริติช เคานซิล จำนวน 2 คน และวิทยากรไทย จำนวน 3 คน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในการจัดสถานที่ฝึกอบรมและอำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/87825

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น