[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 536    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประเด็นดังนี้

1. รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี นำหลักธรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน “คิดดี พูดดี ทำดี” ร่วมกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
- ปัญหาหนี้สินของผู้มีรายได้น้อย เพิ่มวินัยการใช้เงินและเก็บออม ใช้ 70% ออม 30 % โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพบเพื่อนครู
- การรู้จักการออม การจัดการเรียนการสอนในเรื่องกิจกรรมการประหยัดและการออมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง “การออมเพื่อใช้ในระยะยาว”
- การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 คำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมโดยมีนิทรรศการให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก
- การเปิดเว็บไซต์ 
www.Tuifree.com จะดำเนินการเปิดตัว ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 โดยนำหลักสูตรแกนกลางมาทบทวนเนื้อหา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทบทวนองค์ความรู้ มีบทเรียนที่ดีสำหรับเด็ก โดยไม่ต้องเสียเงิน
- Internet ความเร็วสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

3. การอนุมัติทุนรัฐบาลญี่ปุ่น kosen ให้แก่นักเรียน จำนวน 12 คน ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

4. ของขวัญรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ) ในวันปีใหม่
- Hi Speed Internet
Tuifree.com
- การเปิดโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนพักนอนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมด 73 โรงเรียน จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส มีนักเรียนสนใจสมัครเรียน 1,600 กว่าคน โดยรับสมัครไม่จำกัดจำนวนและต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ สพฐ.กำหนด วันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 คณะจะลงพื้นที่ 10 โรงเรียน เพื่อสำรวจอาคารเรียนและดูการจัดการเรียนการสอนแบบ DLTV
- การศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียม
- การประเมินผลและการวัดผลการศึกษา การประเมินคุณภาพผู้เรียน การประเมินด้านการอ่าน การใช้ข้อสอบที่ใช้มาตรฐานกลาง การทดสอบสมรรถนะ NT
- สมัครรางวัลเลิศรัฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย สาขาการบริการภาครัฐแห่งชาติ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตามเกณฎ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถสมัครออนไลน์หน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. awards.opsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- การเปลี่ยนแปลงศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp จำนวน 15 ศูนย์ ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นศูนย์อบรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์อบรมเดิม
- รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

และเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งประเด็นข้อราชการสืบเนื่องจาก พุธเช้า ข่าว สพฐ. ดังนี้

1.การจัดงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้นายกสมาคมครูแต่ละอำเภอเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานวันครู และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันครู 2561 ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมวันครู (น.ส.หยวก) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
- แนวทางกิจกรรมวันครู (น.ส.หยวก) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เวลา 07.30 น. – 08.30 น.ลงทะเบียน แต่ละโรงเรียนรับลงทะเบียนเอง แจ้งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมได้ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (สพม.34 แต่งกายชุดสูทสีดำหรือสีเข้ม)
เวลา 08.30 น.- 12.00 น. พิธีทางศาสนา อ่านสารวันครู พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีเชิดชูเกียรติ
เวลา 13.00 น.- 20.00 น. การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์และกิจกรรมสังสรรค์ วันครู 2561 (น.ส.หยวก) (สพม.34 แต่งกายเสื้อยืดสีขาว)

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการคัดกรองโครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มงาน จากการวิเคราะห์ ตามตัวชี้วัด เพื่อนำเสนอทีมบริหารองค์กรพิจารณาอนุมัติ และงบแลกเป้าให้โรงเรียนวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการ PLC โดยเสนอโครงการมายังเขตพื้นที่ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ดังนี้ ความต้องการที่จะพัฒนา ต่อยอดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน (การสร้างนวัตกรรม)  และการพัฒนาครู

3. การเปลี่ยนแปลงศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ภาคเหนือ ย้ายจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอบรมครูภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 13 ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ อาคาร 27 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบและประสานการอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมมือกับศูนย์อบรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครครูเข้ารับการอบรม การจัดอบรมและการดำเนินงานอื่นๆ มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินงานเกี่ยวกับบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ (ประชุม ผอ.สพท.ภาคเหนือ) ระหว่าง 17 – 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมข้อมูลรายละเอียดโรงเรียนพักนอน โรงเรียนโครงการพระราชดำริ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการระบบ Uninet เพื่อนำเสนอในที่ประชุม โดยให้เจ้าของเรื่องจัดทำสรุป วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ส่งกลุ่มนโยบายและแผนภายในวันที่ 12 มกราคม 2561

5. การจัดตั้ง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่ จากเดิม 7 กลุ่มภารกิจ เป็น 9 กลุ่มภารกิจ โดยให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มภารกิจใหม่ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 34 เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ www1.obec.go.th:8081/news/87762
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น