[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 472    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทแอนสปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับทราบผลการดำเนินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกิจกรรมถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1. ตัวชี้วัดตามกลยุทธ์จุดเน้น ประจำปี 2560 2. ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 3.ตัวชี้วัดการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 25582559 4. ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (เขตสุจริต) เพื่อได้เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทราบถึงข้อที่ควรพัฒนาและนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพต่อไป

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดการที่บุคลากรในสังกัดทุกคนมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน มีการกำหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดมีความรับผิดชอบในเรื่องใดหรือกิจกรรมใด มีผู้รับผิดชอบหลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป

ในวันนี้เป็นการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่าเราอยู่ ณ จุดใด ควรจะมีการปรับปรุง หรือพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดต่อไปอย่างไร สิ่งที่อยากเห็นอยากให้เกิดขึ้น คือ การมีค่านิยม วัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน มุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่หาความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาด และปรับปรุงการทำงานให้มีคุณภาพอยู่เสมอ หวังว่าทุกท่านจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การประชุมสัมมนาในวันนี้ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการตามตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ บัดนี้
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/87386 

www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น