[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 329    Bookmark and Share    
 
 

              วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา  ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

              ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบยุทธศาสตร์และนโยบายที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2564) แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 -พ.ศ. 2562) นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสนองนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และสนองต่อการพัฒนาความต้องการของพื้นที่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยให้แต่ละกลุ่มงาน จัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามกรอบภารกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท บทบาท ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อันจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.www1.obec.go.th:8081/news/87101

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น