[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 404    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 โดยมีสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เสนอผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 

1. สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ประเภทบุคคล 
1. นางจันทร์พร ขันตี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. นางสาวภัทรภร จิตประจง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
3. นายปิยะณัฐ กันทา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
4. นายทินวุฒิ นาคจร โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
ประเภทสถานศึกษา
1. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
2. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
2. สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทบุคคล
1. นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ประเภทสถานศึกษา
ไม่มี
3. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประเภทบุคคล 
1. นายวัชรพงษ์ กามี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

3. นางรัตติกรณ์ สุขดี โรงเรียนไชยปราการ
4. นายกฤษดาพร นทีนันท์ โรงเรียนสันติสุข
5. นางเพ็ญนภา อุตมงค์ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ประเภทสถานศึกษา
1. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
2. โรงเรียนสันติสุข
3. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
4. สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทบุคคล
1. นางสุกาญจน์ดา สิงฆราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. นางปัทมาวดี อุดแดง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ประเภทสถานศึกษา
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
5. สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
ประเภทบุคคล
1. นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
2. นางประภาพร กมลสมัย โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3. นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
4. นายปุญญวัฒน์ สันติพิศาล โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
ประเภทสถานศึกษา 
1. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น