[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบเพื่อนครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 225    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย พร้อมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนที่สนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 15 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาภายใต้การสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่มีผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก และหลายๆ โครงการที่โรงเรียน แม่ออนวิทยาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเป็นที่น่ายกย่องชมเชย และขอให้คณะครูทุกคนช่วยกันรักษาผลงานที่ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไว้ตลอดไป 
และยังกล่าวต่อไปว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเตรียมทรัพยากรมนุษย์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และตามนโยบาย Thailand 4.0 หวังผลในการพัฒนาคนทำให้คนไทยมีรายได้สูง มีความสามารถและมีความพยายาม ตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ก็ได้พยายามช่วยกันผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ ให้เป็นกำลังของประเทศ ด้วยการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการฝึกอบรม เงินทุนสนับสนุน ด้านกำลังใจและความเชื่อมั่น ว่าคนไทยก็สามารถทำได้ เราจะก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ดังนั้น การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อที่จะส่งผลให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสร้างอนาคตให้ประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
และในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ในรูปแบบการพัฒนาด้วยระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ด้วยแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปีงบประมาณ 2561 จะจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อยอดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ในรูปแบบการพัฒนาด้วยระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ด้วยแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม ให้แก่ข้าราชการครูที่พัฒนานวัตกรรมต่อไป
โอกาสนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นและการสะท้อนปัญหาในการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน จำนวน 356 คน บริหารจัดการโดยความขาดแคลนทุก ๆ ด้าน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในการปฏิบัติหน้าที่ จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการในส่วนที่ขาดแคลน และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ส่งผลให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/85771

 
   
   
   
   
   
   
   
   


 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น