[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 305    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ
1.การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานทำโดยสอดคล้องนโยบายThailand 4.0 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นการมีงานทำโดยให้สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

2. ดำเนินการประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมเครื่องกันหนาวให้ความช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรในสังกัดที่มีความขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มป้องกันภัยหนาว และได้แต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ ประสบภัยหนาว (กลุ่มอำนวยการ)

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS (Management Information System) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ลดภารกิจของครูให้ครูทำหน้าที่ในห้องเรียนอย่างเต็มที่ โดย สพฐ.จะปรับระบบให้มีหน่วยสื่อสารข้อมูลเพียงหน่วยเดียว และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับการทำงานให้มีการจัดเก็บข้อมูลเพียงหน่วยเดียว เพื่อลดภารกิจของครู (กลุ่มนโยบายและแผน)

4. การเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดให้ประชาชน นักเรียน เข้าชม วันที่ 2 -30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาที่ประสงค์นำนักเรียนเดินทางเข้าชมนิทรรศการแล้ว หากโรงเรียนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าชมนิทรรศการฯ ก็ดำเนินการส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดที่พักให้ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

5. กพฐ.สัญจร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 รอรับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุ่มอำนวยการ)

6.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผ่านระบบ Data Management Center ซึ่งได้เปิดระบบให้มีการจัดทำข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดระบบในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 25602 ที่เว็บไซต์https://portal.bopp-obec.info/obec60/ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ต้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว นโยบายเรียนฟรี ฯลฯ จึงขอให้โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง (กลุ่มนโยบายและแผน)

7. TCAS โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นต้องผ่านการสอบหลายครั้ง ทั้งการสอบข้อสอบกลางอย่าง GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-Net ที่จัดตลอดทั้งปี อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดสอบตรงของตนเอง และมีการรับที่หลายรอบเกินไป เกิดการวิ่งสอบและกันที่เกิดขึ้น อีกทั้งการสอบและการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่มีตลอดปี ทำให้การเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ของแต่ละคนเรียนได้อย่างไม่เต็มที่ คุณครูก็ต้องเร่งสอนเพื่อให้ทันการสอบ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะดำเนินการจัดประชุมให้ครูแนะแนว ครูวิชาการและศึกษานิเทศก์ รับฟังการใช้ระบบ TCAS จากมหาวิทยาลัย ภายในเดือนธันวาคม 2560 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

8.การทดสอบ PISA 2018 เป็นการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาจะถูกสุ่มประเมิน 140 แห่งทั่วประเทศ เพื่อชี้วัดว่านักเรียนมีความสามารถในการอ่าน “ที่อยู่นอกเหนือจากห้องเรียน” การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการอ่านเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาระดับประเทศและมาตรฐานการพัฒนาประเทศ (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

9.Active Learning การเรียนรู้แบบลงมือทำ(ปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะดำเนินการพัฒนาครูแนวใหม่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560 (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

10. แนวทางการจัดการหาพัสดุของโรงเรียน 
เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากร ควรให้โรงเรียนลดภาระการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุรายการใด ขอให้โรงเรียนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุให้กับโรงเรียน เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับแจ้งจากโรงเรียนในสังกัดแล้ว ให้เร่งดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามความต้องการและทันเวลาที่ต้องการใช้ของโรงเรียน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับพัสดุโดยเคร่งครัด (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

ฯลฯ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น