[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 00:44:13
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ นิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556   เปิดอ่าน 938   
 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 - 42 จำนวน เขตละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสันป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการเรียนรู้ตามความต้องการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญและเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศให้เป็นระบบ ศึกษานิเทศก์กับครูมีสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการกอบรม กล่าวว่า การอบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ในการ” นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เกิดการประสานร่วมมือในการนิเทศติดตามในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยมีความก้าวไกล ดังนั้นเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่จะต้องให้ครูพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นายรามลักษณ์  อนุสุริยา ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วิทยาการให้ความรู้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10 ดังนี้ นางสาวลัดดาวัลย์  สงกา นางสาวชุลีพร เปลี่ยนขำ นางจิรา ลังกา นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล นางสุชาดา บุญฤทธิ์ นายสมเดียว เกตุอินทร์ นางสาวอลิษา ชีพลังกา นางศุภวรรณ แสงเมือง นางเสถียร สุวรรณจักร นางสาวจิราภรณ์  ประเสริฐศรี

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐwww.obec.go.th/news/38256 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
  Bookmark and Share
 
  แสดงความคิดเห็น