[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 16:38:13
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ นิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556   เปิดอ่าน 1050    Bookmark and Share    
 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 - 42 จำนวน เขตละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสันป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการเรียนรู้ตามความต้องการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญและเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศให้เป็นระบบ ศึกษานิเทศก์กับครูมีสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการกอบรม กล่าวว่า การอบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ในการ” นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เกิดการประสานร่วมมือในการนิเทศติดตามในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยมีความก้าวไกล ดังนั้นเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่จะต้องให้ครูพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นายรามลักษณ์  อนุสุริยา ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วิทยาการให้ความรู้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10 ดังนี้ นางสาวลัดดาวัลย์  สงกา นางสาวชุลีพร เปลี่ยนขำ นางจิรา ลังกา นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล นางสุชาดา บุญฤทธิ์ นายสมเดียว เกตุอินทร์ นางสาวอลิษา ชีพลังกา นางศุภวรรณ แสงเมือง นางเสถียร สุวรรณจักร นางสาวจิราภรณ์  ประเสริฐศรี

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐwww.obec.go.th/news/38256 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น