[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 13:10:51
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

18 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นำเสนอผลการขับเคลื่อน plc
วันที่ 15 กันยายน 2560 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อน plc ของ สพม.34 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Education beyond the Future : SESAO 34 Academic Symposium 2017
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น .ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Education beyond the Future : SESAO 34 Academic Symposium 2017 ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 47 คน ณ โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น สพม.34 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย นายพรเทพ ศุภราภรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะครูนาฏศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด จาก สพฐ.
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น .นายศิริชัย วงศ์พุฒ พร้อมด้วย นายนิธิศ ภู่ชัย นายเดชะ ธีระตระกูล นางจตุพร เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ symposium 2017
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น .ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
วันที่ 4 กันยายน 2560 รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย 4.0 : พัฒนาชาติด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา13.15 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 84 คน ระหว่างวันที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมการบริหารงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560
วันที่ 1 กันยายน 2560 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมการบริหารงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุ จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Education beyond the Future SESAO 34 Academic Symposium 2017
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Symposium การยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่10/2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะน้ำเสียมลพิษทางอากาศ
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะน้ำเสียมลพิษทางอากาศ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 84 คน 42 โรงเรียน ณ โรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)แบบ face to face
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face สะเต็มศึกษา (STEM Education)ให้แก่ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการ I class room
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการ I class room ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบดังนี้ 1. ติดตามการเบิกจ่ายงบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสอบประเมินข้าราชการครูผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบดังนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 1. ติดตามการขับเคลื่อนน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/136 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>