[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 06:41:32
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

4 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
วันที่ 4 กันยายน 2560 รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย 4.0 : พัฒนาชาติด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา13.15 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 84 คน ระหว่างวันที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมการบริหารงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560
วันที่ 1 กันยายน 2560 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมการบริหารงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุ จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมคุ้มภูคํา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 คน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Education beyond the Future SESAO 34 Academic Symposium 2017
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Symposium การยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่10/2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะน้ำเสียมลพิษทางอากาศ
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการขยะน้ำเสียมลพิษทางอากาศ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 84 คน 42 โรงเรียน ณ โรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)แบบ face to face
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face สะเต็มศึกษา (STEM Education)ให้แก่ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 126 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการ I class room
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินโครงการ I class room ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบดังนี้ 1. ติดตามการเบิกจ่ายงบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบ TEPE Online (เสมือนจริง) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสอบประเมินข้าราชการครูผู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบดังนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 1. ติดตามการขับเคลื่อนน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายพิสิษฐ์ สุวรรณร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จากสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จากสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำโดย นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวเณติมา สิทธิสงครา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.สัญจร ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (จุดที่ 5)
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสรุปผลการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ การรายงานสถานศึกษาสีขาวและข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) กระทรวง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงแก้วพระมหาเจดีย์เขาคู่ฟ้าน้ำเย็น (เจนธัญญารักษ์) ณ วัดน้ำเย็น ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น.นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงแก้วพระมหาเจดีย์เขาคู่ฟ้าน้ำเย็น (เจนธัญญารักษ์) ณ วัดน้ำเย็น ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี รองเลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ส.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการแข่งขันทีกษะฟุตบอล Honda Red Champion SEASON 7 ของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นายโสภน โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะฟุตบอล Honda Red Champion SEASON 7 ของจังหวัดเชียงใหม่ และนายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการการแข่งขันทักษะฟุต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/134 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>