[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดย นายบุญทา ชัยเลิศ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุม โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ทำหน้าที่เลขานุการ นำเสนอข้อมุลตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณา เรื่องระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาขั้.. 22 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย โดย นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุม สพม.34 การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนละ 3 คน 41 โรงเรียน 1 สาขา รวม 136 คน ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตและส่งเสิรมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเส.. 22 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 โดยกล่าวว่า การไปศึกษาดูงาน ณ โรงกลั่นไทยออล์ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 นั้นเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Prac.. 21 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จำนวน 123 คน 41 โรงเรียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา ส่งเสริม กระตุ้น ให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการนิเทศภายใน.. 21 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 จำนวน 17 คน แยกเป็น ทุนประเภท 1 จำนวน 2 คน (อำเภอสันกำแพงและอำเภอพร้าว) ทุนประเภท 2 จำนวน 15 คน (อำเภอจอมทอง 3 คน อำเภอแม่แตง 2 คน อำเภอพร้าว 1 คน อำเภอสันป่าตอง 4 คน อำเภอฮอด 1 คน อำเภอสารภี 3 คน อำเภอดอยหล่อ 1 คน) ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพม.34 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราช.. 20 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 กลุุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดอบรมเป็นวันที่ 2 ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุ จำนวน 85 คน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นางปนัดดา รัตนวรรณี นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพม.34 วิทยากรบรรยาย เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e - GP และ นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนว.. 19 ก.ค.2557
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 83 ] person
เรื่อง การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิต ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 77 ] supaporn
การประชุมสัมมนาวิชาการและงานเกษียญอายุราชการ [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 152 ] person
เรื่อง การร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและการศึกษาดูงาน [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 183 ] supaporn
การจัดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 108 ] supervisory
เรื่อง โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 31 "ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 90 ] promotion
เรื่อง รางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V - Star Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2557 [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 136 ] promotion
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 113 ] promotion
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2014 [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 88 ] promotion
เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 124 ] promotion
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 295 ] person
ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสุตรการฝึกอบรม [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 151 ] person
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดี [ 18 ก.ค.2557 ] [เปิด. 272 ] supaporn
รับสมัครโรงเีรยนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายทดลองใช้ระบบ TEDET [ 18 ก.ค.2557 ] [เปิด. 131 ] supervisory
แจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง [ 18 ก.ค.2557 ] [เปิด. 128 ] supervisory
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 18 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 175 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 41 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 52 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 45 ] supaporn
เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 [ 9 ก.ค.2557 ] [เปิด. 243 ] money
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนโรงเรียนครบ 38 ปี [ 8 ก.ค.2557 ] [เปิด. 82 ] supaporn
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบ 54 ปี และวันแสดงความยินดี "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2556" [ 2 ก.ค.2557 ] [เปิด. 183 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 1 ก.ค.2557 ] [เปิด. 104 ] promotion
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 411 ] supaporn
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ของเด้กและเยาวชนออนไลน์ [ 20 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 219 ] promotion
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกภาษาอังกฤษ [ 16 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 383 ] person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 [ 13 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 126 ] person
ด่วน โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ [ 4 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 377 ] plan
เรื่อง แจ้งแก้ไขกำหนดการสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 3 [ 30 พ.ค.2557 ] [เปิด. 153 ] promotion
 
   
 
   
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
กาหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ประจาปี 2557 ***** สมาชิกผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครอบรม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 38 ] supaporn
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญเที่ยวงาน ไดโนสาร์กาฬสินธุ์ แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจกับสวนพฤกษศาสตร์ [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 30 ] supaporn
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกาิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 30 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล๊อก ในหัวข้อ 3 เสาหลัก อาเซียน ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 27 ] supaporn
เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 27 ] promotion
สสค. จัดกิจกรรม การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 36 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินทอง ของมีค่า [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 31 ] supaporn
ขอเชิญร่วมงาน โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต้นทุนต่ำ [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 41 ] supaporn
เรื่อง ขยายเวลาส่งใบสมัครการแข่งขันกิจกรรมเยาวชนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 36 ] promotion
โรงเรียนแม่แตง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 216 อาคาร 216 ก. อาคารห้องสมุดกาญจนาภิเษก โดยไม่ผูกพันงบประมาณ [ 21 ก.ค.2557 ] [เปิด. 21 ] supaporn
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 18 ก.ค.2557 ] [เปิด. 47 ] person
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 47 ] center
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 83 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 35 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 42 ] supaporn
 
   

  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34

 

 


<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)