ร.ร.จอมทอง 25 ก.ย. 2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูศิริลักษณ์ เทพวงศ์ , คุณครูมานพ ศรีทุมมา , คุณครูอุทัยวรรณ แสนไชย , คุณครูสมมิตร รัตนานุการุณย์ , คุณครูศุภวรรณ กิตติยะ และคุณครูธารทิพย์ ไชยมณี เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ..[มีต่อ]
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 21 ก.ย. 2560
นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมทำบุญถวายต้นสลากภัต ณ วัดบ้านหลวง อำเภออำก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 กันยายน 2560..[มีต่อ]
รร.ฮอดพิทยาคม 20 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญตานก๋วยสลากภัต ณ หอประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 20 ก.ย. 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการบรรยายสรุป \"พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560\" โดย นายจักรพงษ์ นาสมปอง ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน วิทยากร..[มีต่อ]
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 19 ก.ย. 2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดการประเมินโครงงานแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2560 โดยมี นายทัณฑธร อินทะวงศ์ มีผู้อำนวยการเป็นผู้สังเกตการและคณะครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมในแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ประเมิน..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 18 ก.ย. 2560
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน วันคืนความผูกพัน มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 โรงเรียนจอมทอง คุณครูศิริลักษณ์ เทพวงศ์ , คุณครูมานพ ศรีทุมมา , คุณครูอุทัยวรรณ แสนไชย , คุณครูสมมิตร รัตนานุการุณย์ , คุณครูศุภวรรณ กิตติยะ และคุณครูธารทิพย์ ไชยมณี..[มีต่อ]