ร.ร.จอมทอง 14 ธ.ค. 2561
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.งานวัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีการผลการเรียน \"เรียนซ้ำ\" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีนางสาวชัชฎาภรณ์ หล้าสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมคณะครูงานวัดและประเมินผล ได้ชี..[มีต่อ]
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 13 ธ.ค. 2561
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว ประจำปี 2561 13 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมคม ร่วมเดินขบวน และร่วมงาน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุดอยแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 13 ธ.ค. 2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.ฝ่ายบริหารโรงเรียนจอมทอง นำโดย จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พร้อมทีมงานคัดกรองนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ เข้ารับฟังการประชุมทางไกล Video Conference ในการประชุมติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 12 ธ.ค. 2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับสถาบัน Strong Academy โรงเรียนกวดวิชา ได้ดำเนินการสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย ตามโครงการ\"มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร\" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจอมทอง ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี อาคาร 4 จอมท..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม 7 ธ.ค. 2561
7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ และการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีการฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดกาแฟ ได้แก่ ดอกธูปฤาษี และดอกเบญจมาศ โดยมี ดร.ว..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 7 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการประชุมการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย กับสถานศึกษา ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนจอมทอง โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ประธานการประชุม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี อา..[มีต่อ]