ร.ร.จอมทอง 18 ส.ค. 2561
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหารได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 18 ส.ค. 2561
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและติดตามการดำเนินงานค่ายเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง จ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 17 ส.ค. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. โรงเรียนจอมทอง ได้จัดพิธีต้อนรับ ผอ.พิพัฒน์ สายสอน ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอจอมทอง คณะกรรมการสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ใน สพม.34 และแขกผู้มีเกียรติใ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 17 ส.ค. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The Confucius Institute at Chiangmai University ในการลางนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนจอมทอง และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 17 ส.ค. 2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ สพม.34 จัดการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายงาน โรงเรียนในกลุ่มดอยอินทนนท์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาค..[มีต่อ]
ีร.ร.แม่แจ่ม 14 ส.ค. 2561
โรงเรียนแม่แจ่ม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชการที่ 9..[มีต่อ]