ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 21 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลฝางได้มารับบริจาคโลหิต ณ ห้องพบาบาลโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 21 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ได้จัดการนำเสนอ ความคืบหน้าของโครงงานนักเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 21 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 16- 17 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดอบรมค่ายผู้นำนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเอง การส่งเสริมประชาธิปไตย และฝึกภาวการณ์เป็นผู้นำ ณ สถานีทดลองพืชสวนฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 21 มิ.ย. 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนจอมทอง สพม.34 เชียงใหม่ โดย การนำของ ผอ.ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 18 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การตอนรับคณะครูจากประเทศจีน ที่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และช่วยสอนภาษาจีน ให้กับนักเรียน เป็นเวลา 1ภาคเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 18 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ โดยมีการเล่นเกมนันทนาการสร้างความสามัคคี..[มีต่อ]