ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 9 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงาน สานสัมพันธ์ ไทย-ไต ณ สวนล้านจ๊าง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 8 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต้อนรับ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสัญจร ณ อำเภอเชียงดาว ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 8 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกิจกรรม อู้จ๋า เสวนา การศึกษา เรื่อง เฮียนฮู้อยู่กิ๋น ท้องถิ่นบ้านเฮา สู่ยุค 4.0 ณ สวนล้านจ๊าง ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 8 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะครู ต้อนรับ ผอ.นิกร เซ้งเถียร และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเยี่ยมชมศูนย์คุณธรรมสัมมาชีพโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 8 ธ.ค. 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดย ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภวัฒน์ เลิศสมุทธเทพาดล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกิจกรรม โครงการ \"สานสัมพันธ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นไท ไต และกลุ่มชาติพันธุ์อำเภอเชียงดาว\" ณ สว..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 8 ธ.ค. 2561
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และ ครูชัยวัฒน์ เกรียงชุติมา หัวหน้างานหลักสูตร เข้าพบ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อหารือ การเปิดหลักสูตรทวิศึกษา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม..[มีต่อ]