ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 20 เม.ย. 2561
วันที่ 18 เมษายน 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดย รองผู้อำนวยการปัทมาวดี อุดแดง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูอรพิน อุเทนสุต เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอ..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 19 เม.ย. 2561
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ศิษย์เก่าทุกรุ่น ได้พร้อมใจกัน จัดงาน ดำหัวปี๋ใหม่ มาไจถิ่นเก่า ประจำปี 2561 รดน้ําดําหัวครูอาวุโส สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง พบปะสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 18 เม.ย. 2561
วันที่ 16 เมษายน 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมประเพณีดำหัวพระสถูปเจดีย์ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านเมืองงาย ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพกษัตริย์ ผู้ทรงรักและหวงแหนแผ่นดินราชอาณาจักร เพื่อลูกหลานชาวไทยทุกคน..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 15 เม.ย. 2561
วันที่ 14 เมษายน 2561 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดกิจกรรม \"ปิ๊กบ้านเฮา จาวเขียวคราม\" ครั้งที่ 10 ร่วมสืบฮีตสานฮอย รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ และร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 10 เม.ย. 2561
วันที่ 8 เมษายน 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 222 คน และมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจง กฎระเบียบต่างๆ ก่อนการรายงานตัวนักเรีย..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 10 เม.ย. 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 115 คน และมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจง กฎระเบียบต่างๆ ก่อนการรายงานตัวนักเรียน..[มีต่อ]