ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 18 ส.ค. 2561
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อไป นักเรียนผู้ได้รั..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 17 ส.ค. 2561
โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์ จัดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ผลงานของ OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นองค์กรของ 34 ประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 17 ส.ค. 2561
งานเปิดบ้านวิชาการสร้างทักษะงาน ทักษะอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 สิงหาคม 2561..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 17 ส.ค. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะครูจากโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 17 ส.ค. 2561
TESCO LOTUS สาขาฝาง ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนบ้านพักเปาโล จำนวน 22 ทุน ทุนละ 1,000บาท วันที่ 14 สิงหาคม 2561..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 17 ส.ค. 2561
มอบรางวัล กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561..[มีต่อ]