ร.ร.พร้าววิทยาคม 18 มิ.ย. 2561
วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2561 ร.ร.พร้าววิทยาคมจัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 18 มิ.ย. 2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ได้มีการแบ่งกลุ่มตามระดับชั้นเพื่อคิดนวัตกรรมจากพืชในสวนพฤกษศาสต..[มีต่อ]
ร.ร. สันป่ายางวิทยาคม 14 มิ.ย. 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม่ (กล้วย) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในวันไหว้ครู..[มีต่อ]
ร.ร. สันป่ายางวิทยาคม 14 มิ.ย. 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด..[มีต่อ]
ร.ร. นวมินทราชูทิศ พายัพ 14 มิ.ย. 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและระลึกถึงพระคุณของ ครู–อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตน โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 14 มิ.ย. 2561
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 ร.ร.พร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู น้อมวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 ..[มีต่อ]