ร.ร.สะเมิงพิทยาคม 7 เม.ย. 2561
สัมมนาผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 5 เม.ย. 2561
วันที่ 3-4 เมษายน 2560 ครูและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ได้เข้าร่วม กิจกรรมการพบปะหารือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการทุนการศึกษา ณ โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 29 มี.ค. 2561
วันที่ 29 มีนาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับการประเมิน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน และมีนางนภาภรณ์ รักสกุลกานต์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561 นักเรียนแผนการเรียนสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทวิศึกษา รุ่นที่ 1 ร.ร.พร้าววิทยาคม เข้ารับมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม 18 มี.ค. 2561
วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร “ปิ่นโตเถาที..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 18 มี.ค. 2561
วันที่ 12-23 มีนาคม อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสารภีเชียงใหม่ ได้มาอบรมและสอนนักเรียนเกี่ยวกับ งานช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับนักเรียนที่เรียนสายช่างเทคนิคยานยนต์ ..[มีต่อ]