ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม 17 พ.ย. 2560
วันที่ 15 พ.ย. 60 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ( Classroom meeting ) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกันละแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน โดยมีท่านกำนันชาญชัย เศรษฐา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเป..[มีต่อ]
ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม 17 พ.ย. 2560
วันที่ 15 พ.ย. 60 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำโครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า โดยมี นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา..[มีต่อ]
ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม 17 พ.ย. 2560
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ร่วมกับโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 16 พ.ย. 2560
วันที่ 13 พ.ย. 60 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมโครงการ \" ต้นกล้าบัญชี สู่วิธีเศรษฐกิจพอเพียง\" สำหรับนักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2560
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันทำบญสืบชะตา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (ครบรอบ 3 ปี) ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน มีกาดหมั้ว ครัวฮอม มีการแสดงดนตรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ พิธีรับมอบบ้านดิน จาก คณ..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 13 พ.ย. 2560
ร.ร. พร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการรถ รับ -ส่ง นักเรียน ร.ร.พร้าว;bทยาคมตามมาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ข้อที่ 2 ความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับ สถานศึกษาและทำการตรวจสภาพรถรับ-ส่ง นักเรียน ในวันที่ 9 พ.ย. 2560 เพื่อทำการขอรับรองการขึ้นทะเบียนรถโรงเรียน ผู้ขับและ..[มีต่อ]