ร.ร.กาวิละวิทยาลัย 24 ก.ย. 2560
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงาน \"Education Beyon the Future SEASAO 34 academic Symposium 2017 Lotus Pangsuankaew Hotel,Chiang Mai\" วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 20 ก.ย. 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายดิเรก อุ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูภูวดล มูลคำ และคุณครูแสงจันทร์ ชมภูยอด ณ หอประชุมนริศสโมสรโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 20 ก.ย. 2560
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันพุธ ที่ 20 กั้นยายน 2560 ณ หอประชุมนริศสโมสร โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ และโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย..[มีต่อ]
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย 19 ก.ย. 2560
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะรองผู้บริหารโรงเรียน นายวินัย พลสิทธิ์ นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์ นางรัชนีย์ นิรุติพงศ์ เข้าร่วม\"พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือน และการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ\" วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบ..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 19 ก.ย. 2560
วันที่ 15 กันยายน 2560 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม แสดงมุฑิตาจิตกตัญญุตาคารวะแด่คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ คุณครูณรงค์ มาตา คุณครูศรีอำพร มาตา คุณครู ประหยัด บุญลือ คุ..[มีต่อ]
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย 18 ก.ย. 2560
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดงาน \"มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐\" ประกอบด้วย ๑.กลุ่มสาระฯภาษาไทย นางงามนิตย์ อินทวงศ์ นางอรพินธ์ โพธิ์แก้ว นางรำพร ประดิษฐ์วัฒนกิจ ๒.กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นางพิมลพรรณ บุญเคลือบ ๓.กลุ่มสาระฯ สังคม นางพั..[มีต่อ]