ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 21 มิ.ย. 2561
โครงการแปรรูปเศษกิ่งไม้จากกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 21 มิ.ย. 2561
การติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย..[มีต่อ]
ร.ร หอพระ 19 มิ.ย. 2561
นายกิติศักดิ์ จักราชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอพระ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 611 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นฺ..[มีต่อ]
ร.ร หอพระ 19 มิ.ย. 2561
นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนหอพระ อำเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมพันแจ่ม ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561..[มีต่อ]
ร.ร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 15 มิ.ย. 2561
ร.ร ดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าสร้างฝายถวายในหลวง “เยาวชน จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 14 มิ.ย. 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 14 มิถุนายน 2561 ศิษย์น้อมวันทาครู-อาจารย์..[มีต่อ]