ร.ร. กาวิละวิทยาลัย 16 พ.ย. 2560
นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี\" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและติดตามผลการเรียนของนักเรียน เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยมี นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนร..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 15 พ.ย. 2560
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 น.ส.รัชฎากร กันทาหล้า โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560..[มีต่อ]
ร.ร. กาวิละวิทยาลัย 13 พ.ย. 2560
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย กล่าวให้โอวาสและ \\\"มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34\\\" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ..[มีต่อ]
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 3 พ.ย. 2560
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์สุขภาพจิต เขต 1 เชียงใหม่ มาให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง โรคซึมเศร้า..[มีต่อ]
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 3 พ.ย. 2560
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมประกวดการปล่อยโคมลอย สืบสานประเพณียี่เป็ง ในวัน ศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย..[มีต่อ]
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 3 พ.ย. 2560
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ขึ้น เพื่อรายงานผลการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการ..[มีต่อ]