ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 14 เม.ย. 2561
ศิษย์ชมพู-ม่วง ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำ ดำหัว สูมา คารวะ ครูบาอาจารย์ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 13 เมษายน 2561..[มีต่อ]
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย 12 เม.ย. 2561
นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และคณะครู เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑..[มีต่อ]
ร.ร ดอยสะเก็ดวิทยาคม 7 เม.ย. 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีของแต่ละห้องเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.สันกำแพง 5 เม.ย. 2561
ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนสันกำแพง นำโดยผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำป..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 4 เม.ย. 2561
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมนริศสโมสร โดยมีผู้อำนวยการสาคร สมหนุน ได้กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 4 เม.ย. 2561
เมื่อวันที่ 1เมษายน 2561 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดพิธีมอบจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2560 สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาและจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีอำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 โดยมี่ท่านพระครูพินิจสุภาจารย์ เจ้าคณะอำเภอแม่ออน ประธานกร..[มีต่อ]